Book 1:1 samtale
Se adresse

Vedtægter

§1.        NAVN OG HJEMSTED:
stk. 1 Foreningens navn: FLUIF- MORS (Fredsø -Lødderup – Fårup-Elsø- ungdoms-og idrætsforening.) Forkortet til. FLUIF-MORS
stk. 2 Foreningens hjemsted: Morsø kommune.

§ 2.        Formål:
stk. 1 Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3.       Medlems forhold:
stk. 1 Som aktive medlemmer kan optages både børn og voksne og betalt kontingent er at betragte som gyldigt medlemskab.
stk. 2 Som støttemedlemmer kan optages enhver.
stk. 3 Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter IKKE personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens formue. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelser overfor foreningen udover kontingentforpligtelsen.
Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af formuen eller udbytte af nogen art.

§ 4.      Generalforsamlingen:
stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
stk. 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal og offentliggøres med mindst 14 dages varsel.
stk. 3 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og sendes til formanden pr mail.
Stk. 4 Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 15 år, og som har været medlem af foreningen i mere end 10 dage har stemmeret, samt forældre til børn under 15 år, der indenfor det sidste år har dyrket idræt i foreningen.
Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Beretning fra formand samt alle udvalg
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
7. Valg af udvalgsmedlemmer
8. Valg af revisor og suppleant
9. Evt.
Stk. 6 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsen afgår med 2 medlemmer i ulige år og 3 i lige år.
Første gang ved lodtrækning. Bestyrelsen vælger af sin midte: formand, næstformand, sekretær, kasserer (kasserer kan dog vælges udenfor bestyrelsen)
stk. 7 Udvalgene består af minimum 2 personer som vælges for en 2 årig periode, ca halvdelen skal være på valg hvert år.
Stk. 8 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer samt 1 suppleant underskrift af formanden og yderligere et medlem af bestyrelsen
Stk. 9 Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom kræves underskrift af et flertal af bestyrelsen.
Stk. 10 Valg af bestyrelse, udvalg, revisorer og suppleanter skal ske ved skriftlig afstemning, når blot et medlem ønsker det.
Stk. 11 Ved skriftligt valg til bestyrelse, udvalg, revisorer og suppleanter skrives der på stemmesedlen det antal personer der er på valg.

§ 5.    Ekstraordinær generalforsamling:
Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af med
lemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamling afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til for mandens kendskab.
Stk. 2 Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6.     Økonomi, regnskab og revision:
Stk. 1 Foreningens regnskab følger kalenderåret
Stk. 2 Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for regnskabet, som skal godkendes på generalforsamlingen.
Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige har ansvar for foreningens medlems register.
Stk. 4 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.
.
§ 7.    Tegningsregler og hæftelser:
Stk.1 Foreningen tegnes af formanden: kassereren forestår den daglige drift og dispositioner udover den daglige drift kræver

§ 8.    Vedtægtsændringer:
Stk. 1 Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2 Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 9.      Opløsning:
Stk. 1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger. Hvoraf den ene skal
være ordinær.
Stk. 2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver andet idræts- eller kulturelle aktiviteter i lokalområdet.

§ 10.     Datering:
Stk. 1 Således vedtaget på foreningens ordinære/ekstraordinære generalforsamling den 16. marts 2017.
 
 
FLUIF MORS
Degnestræde 5A
7900 Lødderup
Telefon: 27140019
E-mail: fluifmors@gmail.com
 
Log ind
 
FLUIF MORS | Degnestræde 5A | 7900 Lødderup | Tlf.: 27140019